Договір публічної оферти на надання освітніх послуг позашкільної освіти

Прочитайте уважно текст даної публічної оферти і, якщо Ви не згодні або не зрозуміли будь-який її пункт, пропонуємо Вам уточнити інформацію, що Вас цікавить, за тел.: 0 (44) 238-98-70 або відмовитися від отримання освітніх послуг позашкільної освіти в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Міжнародний мовний центр» (International Language Centre).

В разі прийняття умов даної публічної оферти Ви погоджуєтеся з усіма її умовами і Правилами навчання в International Language Centre, які є Додатком № 1 до даного Договору і Вам зрозумілі всі їх положення.

 

ДОГОВІР

про надання послуг із вивчення іноземної мови (Договір приєднання)

редакція від 22 cічня 2018 року

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародний мовний центр" (юридична назва) в особі генерального директора Корфа Юрія Анатолійовича, який діє на підставі Статуту, іменоване надалі «Виконавець», з одного боку та будь-яка фізична особа, яка своїми діями виявила намір приєднатися до цього Договору, іменована надалі «Замовник», з іншого боку, разом іменовані «Сторони», керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, уклали цей Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Предметом договору є надання Виконавцем послуг учню з вивчення іноземної мови в «International Language Centre» (фірмове найменування ТОВ "Міжнародний мовний центр"), які оплачуються Замовником на умовах цього Договору.
1.2. Учнем за цим Договором є сам Замовник або особа, вказана Замовником в Заяві-приєднанні безпосередньо в приміщені Виконавця або подана через форму запису на курси, що розміщена на сайті Виконавця www.ilc.org.ua/register/.

 

2. МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1. Договір вважається укладеним і набуває сили Договору приєднання з моменту здійснення Замовником дій, передбачених п. 2.2. Договору, що означає повне і беззастережне прийняття ним всіх умов Договору без будь-яких виключень та/або обмежень.
2.2. Замовник послуг здійснює акцепт Договору після ознайомлення з його умовами та правилами навчання в «International Language Centre», що викладені в загальнодоступному місці за місцем надання послуг Виконавця та на сайті www.ilc.org.ua шляхом сукупного виконання усіх наступних дій:

- заповнення Замовником Заяви-приєднання або подання заявки через форму запису на курси, яка розміщена на сайті www.ilc.org.ua/register/;

- оплата Замовником або іншою особою послуг Виконавця для Замовника.

Будь-яка з вказаних дій, яка виконана Замовником, окремо свідчить про те, що Замовник ознайомлений з даним Договором і згідний з його умовами в повному обсязі.

2.3. Договір вважається укладеним і вступає в силу з моменту акцепту, що визначається виконанням п. 2.2. Договору та діє протягом усього терміну отримання послуг або до моменту розірвання на підставах, визначених умовами Договору або нормами чинного законодавства України.

2.4. Укладання Договору означає, що Замовник послуг:

- отримав і ознайомився з усією необхідною інформацією про послуги і з порядком їх надання;
- надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання персональних даних Замовника і вказаному Замовником учня, що містяться в Заяві-приєднанні, в порядку, встановленому Законом України «Про захист персональних даних»;

- дає свою згоду в порядку ст. 307, 308 Цивільного кодексу України на те, що учень може бути знятий на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку. Фотографія, інші художні твори, на яких зображено учня, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені Виконавцем в рекламних, навчальних та інших цілях. При цьому всі авторські та суміжні права на отримані фото- та відеоматеріали в будь-якому вигляді та на будь-яких носіях належать Виконавцеві і не можуть бути використані без його згоди. Якщо Замовник заперечує проти використання зображень учня на вказаних матеріалах, він повинен письмово сповістити про це адміністратора Виконавця, заповнивши відповідну Заяву в 2-х екземплярах по одному для Сторін;

- приймає всі умови вказаного Договору без зауважень.


3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЛУГ

3.1. Послуги з вивчення іноземної мови надаються Замовнику на занятті в групі або індивідуально.

3.2. Виконавець гарантує структурований курс навчання, що розподіляється по рівнях в залежності від рівня володіння мовою та співвідноситься з існуючою Таблицею рівнів.

3.3. Максимальна кількість слухачів у групі 12. 13-та особа може приєднатися до групи за умови згоди викладача та всіх студентів групи. Групи, в яких нараховується менше, ніж 6 слухачів, можуть бути закриті або об'єднані з іншими групами.

3.4. Навчальний процес відбувається згідно з академічним календарем.

3.5. Один навчальний семестр триває 6 тижнів, година навчання – 60 хвилин.

3.6. Запис до груп відбувається за результатами попереднього тестування, яке є обов’язковим для всіх нових клієнтів.

3.7. При невідповідності рівня знання мови, переміщення в іншу групу можливе лише протягом першого тижня навчання.

3.8. Навчальний процес передбачає ротацію викладачів. Ротація обов'язкова та є одним з елементів методики Виконавця.

3.9. Розклад викладачів планується відповідно до академічних вимог. Виконавець має право на зміну викладача у групі.

3.10. Індивідуальні заняття проводяться за затвердженим розкладом. В разі запізнення на заняття, оплата за навчання не відшкодовується і додатковий час не виділяється.

3.11. Скасування індивідуального заняття можливе лише 24 години до початку занять. За умови скасування занять у коротший термін, воно вважається таким, що відбулося та підлягає оплаті.

3.12. По закінченні кожного індивідуального заняття Замовник повинен поставити свій підпис в реєстрі викладача, чим підтверджує факт проведення заняття. Даний документ є підставою для фінансового департаменту при складанні актів надання послуг наприкінці місяця.

3.13. Індивідуальне заняття, пропущене через хворобу, вважається таким, що відбулося за умов відсутності медичної довідки.


4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець зобов'язується:

4.1.1. Провести тестування учня перед початком надання послуг. На підставі проведеного тестування проінформувати Замовника про орієнтовний рівень знань учня та повідомити про відповідні програми, розклад навчання та зазначити необхідні умови для отримання послуг відповідно до п. 1.1.

4.1.2. Своєчасно, згідно з розкладом та програмою, проводити заняття з учнем.

4.1.3. Наприкінці кожного семестру проводити прогресивне тестування, за результатами якого приймається рішення про перехід на наступний рівень.

4.1.4. За попереднім замовленням видати учню, який успішно закінчив повний курс навчання, відповідний документ (сертифікат), в якому зазначається кількість фактично відвіданих навчальних годин.

4.1.5. Не розголошувати відомості, які стали Виконавцю відомі під час виконання умов цього Договору.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1. Відмовити в укладанні Договору чи в наданні послуг за Договором:

- у разі відсутності технічної або іншої можливості надання Замовнику послуг, які ним запитуються;
- у разі невнесення Замовником Виконавцю передплати за надання послуг.

4.2.2. На свій розсуд залучати третіх осіб для виконання своїх обов’язків за цим Договором.
4.2.3. Припинити надання послуг Замовнику в разі порушення ним умов Договору та/або правил навчання в «International Language Centre». Відновлення надання послуг здійснюється після повного усунення порушень.

4.2.4. У будь-який момент відмовити учню в надані послуг, визначених у п. 1.1. цього Договору у разі, якщо його поведінка під час проведення занять не дає змоги викладачеві належно виконувати свої обов’язки, а учням — ефективно сприймати інформацію. У такому разі грошові кошти, які були сплачені Замовником за надання послуг, не повертаються.
4.2.5. Змінювати час або дні навчання, попередньо повідомивши про це, шляхом розміщення додаткової інформації на сайті www.ilc.org.ua.

4.2.6. Надати учню приміщення, необхідні матеріали та обладнання для вивчення іноземної мови. У разі необхідності Виконавець залишає за собою право замінити викладача на іншого з відповідною кваліфікацією і досвідом.

4.2.7. Самостійно формувати групи враховуючи рівень знань учнів, їхній вік, наявність вільних аудиторій, викладачів та інше.

4.2.8. У разі виникнення обставин, які унеможливлюють проведення занять не з вини Школи (форс-мажор, державні свята) пропущене заняття (одне) додатково не проводиться, а відпрацьовується за рахунок інтенсифікації учбового процесу.

4.3. Замовник зобов'язується:

4.3.1. У повному обсязі та в терміни, визначені Договором, вносити плату за послуги, що надаються.
4.3.2. Дотримуватися/забезпечити дотримання учнем правил перебування та поведінки в ТОВ "Міжнародний мовний центр" та правил навчання в «International Language Centre».

4.3.3. Бережно ставитись до приміщення та інвентаря Виконавця, а в разі нанесення матеріального збитку відшкодувати Виконавцю всі спричинені збитки у порядку, визначеному чинним законодавством.

4.3.4. Не розголошувати відомості, які стали відомі учню під час виконання умов цього Договору.
4.3.5. Виконувати інші зобов’язання, які передбаченні Договором.

4.4. Замовник має право:

4.4.1. Користуватися Послугами Виконавця для вивчення іноземної мови відповідно до положень цього Договору.

4.4.2. Змінювати час або дні навчання за попереднім узгодженням із Виконавцем. Такі зміни можуть бути прийняті в разі наявності у Виконавця можливості забезпечити надання послуг з урахуванням таких змін.

4.4.3. Отримувати необхідну та достовірну інформацію про Виконавця, режим його роботи та перелік Послуг, які надаються.

4.4.4. Отримувати знижки відповідно до системі лояльності, розробленою Виконавцем.

4.4.5. Придбати підручники у Книжковому центрі Виконавця зі знижкою.

4.4.6. Безкоштовно користуватися бібліотекою та відеотекою Виконавця.

4.4.7. Користуватися матеріалами Ресурсного Центру Виконавця за умови попередньої оплати послуги користування (посеместрово). Вартість втрачених ресурсних матеріалів підлягає відшкодуванню у порядку, визначеному чинним законодавством.

4.4.8. Розірвати даний Договір шляхом подання Заяви про розірвання Договору.

5. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Послуги з вивчення іноземної мови надаються Замовнику на попередній платній основі, відповідно до затверджених Виконавцем цін, вказаних на інформаційному стенді і на сайті Виконавця за адресою www.ilc.org.ua (надалі – "Ціни"). Вартість навчальних посібників не входить до вартості навчання.

5.2. Сума до сплати за послуги зазначається в рахунку, що виставляється Виконавцем.

5.3. Оплата послуг здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця. Вартість послуг встановлюється в національній валюті України. Усі платежі за цим Договором здійснюються в національній валюті України.

5.4. При порушенні порядку оплати навчання (п. 5.3.) Замовник втрачає право на будь-які знижки в поточному семестрі. При цьому накопичувальна знижка анулюється, як і у випадку перерви в навчанні навіть на один семестр. Процес накопичення знижок розпочинається з наступного семестру навчання.

5.5. Оплата, внесена Замовником у разі одностороннього припинення Договору Виконавцем у зв’язку з порушеннями умов даного Договору з боку Замовника послуг, не повертається.

5.6. Повернення сплачених коштів у повному обсязі здійснюється на вимогу Замовника за умови, якщо від початку навчання учнем минуло не більше 7 календарних днів та Замовник виклав причини відмови від курсу письмово. В усіх інших випадках оплачені кошти на вимогу Замовника не повертаються. Повернення сплачених коштів на вимогу Замовника частково або у повному обсязі або їх перенесення в рахунок наступного семестра (одного) можливе тільки на першому тижні.

5.7. У разі пропуску учнем занять із будь-яких причин сплачені кошти Замовнику не повертаються.

5.8. Вийнятком з п. 5.7 є заняття (більше, ніж 4 заняття), що були пропущені студентами дитячих груп через хворобу та за наявності підтверджуючого документа медичного закладу.

5.9. Будь-які операції з коштами (повернення, перерахунок тощо) проводяться лише за умови наявності письмової заяви, оригіналу квитанції про сплату та паспорту Замовника (батьків).

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

6.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.
6.2. Виконавець не несе відповідальності за будь-який нещасний випадок в приміщеннях ТОВ "Міжнародний мовний центр", де проводяться навчання або в безпосередній близькості від них.

6.3. Виконавець несе відповідальність виключно за обсяг надання послуг безпосередньо Замовникові (вказаному Замовником Учню) відповідно до умов цього Договору.

7. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

7.1. Сторона звільняється від відповідальності за невиконання умов Договору, якщо таке порушення є наслідком обставин непереборної сили, які настали після укладення Договору незалежно від волі Сторони (далі — Форс-мажор).

7.2. Форс-мажорними є обставини, які Сторона не могла передбачити і запобігти (наприклад: воєнні дії, техногенні катастрофи, землетруси, повені, пожежі, інші стихійні лиха або події надзвичайного характеру, надзвичайний або військовий стан, терористичні акти, страйки, блокади, землетрус, ембарго, рішення органів державної влади та місцевого самоуправління тощо).

7.3. Сторона, що постраждала або щодо яких діють форс-мажорні обставин, повинна негайно повідомити іншу Сторону про виникнення форс-мажору. Виконавець може здійснювати таке повідомлення шляхом розміщення інформації на сайті за адресою www.ilc.org.ua.

7.4. При настанні обставин непереборної сили виконання зобов'язань відсувається в часі до моменту завершення дії таких обставин. У разі, якщо такі обставини тривають понад три місяці, Договір достроково припиняє свою дію.


8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1. Договір діє до завершення надання послуг за відповідною програмою на умовах, передбачених п. 1.1 цього Договору, або в інших випадках, передбачених цим Договором.

 

9. ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

9.1. Виконавець має право в односторонньому порядку вносити зміни і доповнення в Договір шляхом публікації змін на сайті Виконавця. Зміни і доповнення вступають в силу з моменту публікації, якщо інший термін вступу змін в силу не визначений додатково при їх публікації.

9.2. При внесенні Виконавцем в Договір істотних змін, що впливають на можливість використання послуг Замовником, Виконавець послуг повідомляє про них Замовника, шляхом публікації їх на сайті Виконавця не менше, ніж за 3 дні до вступу змін в силу.
9.3. Договір може бути розірвано за взаємною згодою Сторін.

9.4. Договір може бути розірвано з ініціативи однієї Сторони у разі порушення чи невиконання іншою Стороною умов цього Договору або в інших випадках передбачених цим Договором.

9.5. Договір може бути розірвано достроково за ініціативою Замовника у наступних випадках:
- в односторонньому порядку шляхом подання заяви про розірвання Договору;

- при істотній зміні умов Договору.

9.6. Договір може бути розірвано достроково Виконавцем у наступних випадках:

- при несвоєчасній оплаті Замовником рахунку на оплату послуг;

- при порушені учнем Правил перебування та поведінки в ТОВ "Міжнародний мовний центр" та правил навчання в «International Language Centre».

9.7. Закінчення строку дії Договору, дострокове його розірвання за ініціативою Сторони або Сторін не звільняє Сторони від виконання своїх обов’язків, які виникли під час дії Договору або у зв’язку із його виконанням.


10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей Договір є Договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.
10.2. Замовник послуг підтверджує повне та однозначне розуміння предмету та змісту цього Договору, прав та обов’язків, які витікають або пов’язані з виконанням цього Договору, суть термінів, що вживаються у цьому Договорі, а також що всі умови цього Договору йому зрозумілі, він їх приймає безумовно і в повному обсязі.


11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Юридична адреса: 01004, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 13/1, к. 417

Фактична адреса: 04116, Україна, м. Київ, вул. Ванди Василевської, буд. 7

п/р 26000052675602

в Філії «Розрахунковий центр»

ПАТ КБ «Приватбанк» м. Києва

МФО 320649

Код ЄДРПОУ 41237891

Не є платником ПДВ

Тел.: 0 800 300 222, 0 (44) 238-98-70

0 (44) 238-97-96, 0 (67) 209-93-19

www.ilc.org.ua

info@ilcentre.com.ua